Iskolai rendtartás

A GYERMEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI AZ ISKOLÁBAN ÉS AZON KÍVÜL

BEVEZETŐ

1. Az iskolai rendtartást (a továbbiakban IR) a 245/2008-as iskolai törvény 153-as §-a értelmében az iskola igazgatója adja ki az iskolatanáccsal és a pedagógiai tanáccsal való egyeztetést követően. Az IR alapja az iskolában végzett sikeres és biztonságos munkának, ezért betartása minden érintett számára kötelező. Ez az IR lényegesen kibővíti a 2010-es dokumentumot. Az Amade László Alapiskola mellett működő iskolatanács és a fentebb megnevezett oktatási intézmény pedagógiai tanácsa ezt a rendtartást 2013. augusztus 28-án fogadta el és hagyta jóvá; A módosításra 2015. augusztus 27-én került sor.

2. Az Amade László Alapiskola iskolai rendtartását

-a Szlovák Nemzeti Tanács 245/2008 számú törvénye és későbbi módosításai alapján,

-a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 22/2011-es, az alapiskolások értékelésére vonatkozó módszertani utasításai szerint,

-a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 7/2006-R számú, a tanulók zaklatásáról ill. ennek megelőzéséről szóló rendeletei alapján,

-a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 320/2008-as, az alapiskolákról szóló rendeletének 224/2011-es módosítását alapul véve,

-valamint a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium által kiadott pedagógiai szervezési útmutatások szerint dolgoztuk ki.

3. Egyéb rendelkezések

-Az IR előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.

-Az osztályfőnökök az IR-t minden tanév elején részletesen ismertetik a tanulókkal.

-Az IR-t minden tanteremben jól látható (könnyen hozzáférhető) helyen kell elhelyezni.

-Az IR következetes betartása egy osztályozási időszakban minden tanuló magaviseleti érdemjegyének kritériuma.

I.AZ EMBERI JOGOK NYILATKOZATÁNAK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEIBŐL

1.Minden gyereknek joga van

-a szabad élethez és a személyes biztonsághoz;

-a biztonságos családi élethez valamint a testi és szellemi fejlődését szolgáló környezethez/ otthonhoz;

-az egészségügyi ellátáshoz;

-a művelődéshez és az ingyenes alap- és középfokú oktatáshoz;

-a tanuláshoz és tudni azt, minek alapján értékelik;

-tudásáról számot adni és ismerni ennek eredményeit;

-az iskola felszerelésének, segédeszközeinek, könyvtárának ingyenes használatához;

-az iskolai tanácsadók, pedagógiai szakemberek és pszichológusok véleményére;

-a szabad véleménynyilvánításhoz, ha az másokat nem sért meg;

-az igazságos bánásmódhoz mind az iskolában /a tanítási órákon/, mind az iskolán kívül;

-az előzékeny és tapintatos bánásmódhoz mind osztálytársai mind pedig tanítói részéről;

-a tanítási órák közti szünetekben való pihenéshez;

-a szünidő(k)ben való pihenéshez.

2. A törvények és az állam rendelkezései egyformán érvényesek mindenkire; A gyerekekre az iskola által megfogalmazott iskolai rendtartás pontjai érvényesek. Az IR feltünteti továbbá a szülők és az iskola közötti kapcsolat alapszabályait is (III./1., 2.).

II. ISKOLAI RENDTARTÁS

A/A tanuló alapvető kötelességei és a szünetek

1. A tanuló tiszteli tanítóit és iskolatársait (lásd még a H/1. pontban is).

2..Az iskolában a tanítás 7.45-kor kezdődik. A tanuló 10 perccel a tanítás megkezdése előtt érkezik az iskolába és a elhagyja azt, mihelyt az utolsó óráról kicsengettek. Mivel a pedagógusi ügyelet 07.20-kor kezdődik, az ettől korábban érkező tanulók csak a szülő felelősségére tartózkodhatnak az iskolaépületekben.

3.A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő írásbeli kérésére hagyhatja el az iskola épületét, ill.az iskola területét.

4.A tanuló csak pedagógusi engedéllyel vagy pedagógusi utasításra

a/mehet át más épületekbe az iskola területén;

b/léphet be a laboratóriumba, a szertárakba és a tantestületi szobába.

5.Az órák közti 5 ill. 10 perces szünetekben a tanuló az osztályban (vagy ha szükséges: a folyosón, a WC-n) tartózkodik és nem megy át más tantermekbe.

A nagyszünetben a tanulók az iskola udvarára mennek ki - ha ezt az időjárás megengedi.

6.Csengetési rend:

1.óra:7.45 - 8.30 4.óra: 10.30 - 11.15 Ebédszünet 13.00 - 13.30

2.óra: 8.40 - 9.25 5.óra: 11.25 - 12.10 7.óra 13.30 - 14.15

3.óra: 9.40 - 10.25 6.óra: 12.15- 13.00 8.óra 14.20 - 15.05

B/Megjelenés; az iskolába nem való tárgyak

1.A tanuló az iskolában és ezen belül a tanteremben:

a/cipőt vált és papucsban tartózkodik;

b/ízlésesen és tisztán öltözködik, valamint ünnepi alkalmakkor (tanévnyitó, színházlátogatás, bizonyítványosztás) megfelelő öltözékben jelenik meg;

c/nem festheti a körmét és a haját, nem viselhet tetoválást és testékszereket és nem sminkelheti magát;

d/nem tarthat magánál ékszereket és nagy pénzösszeget, hacsak az utóbbira nem kapott osztályfőnöki utasítást; (értéktárgyak, pénz eltűnése esetén az iskola nem vállalja a felelősséget)

e/nem tarthat magánál egészségre veszélyes tárgyakat valamint olyan játékokat és eszközöket (MP3-as, MP4-es lejátszók stb.), melyek zavarnák az oktatási-nevelési munka folyamatosságát.

2. Az iskolába nem való (veszélyes) eszközöket a pedagógus elkobozhatja a tanulótól, és ezeket csak a szülőnek adhatja vissza.

3. A mobiltelefon használata szigorúan tilos az iskola épületeiben, úgyszintén az iskola egész területén!

C/A tanítási óra

1.A tanuló rendszeresen készül a tanítási órákra; könyveit, füzeteit, ellenőrzőjét és tanszereit mindig magával hozza az iskolába.

2.Amennyiben valakinek hiányzik az ellenőrzője, s ebből kifolyólag valamelyik órán nem került bele az aktuális osztályzat, a tanuló köteles ezt a következő alkalommal (órán, napon) jelenteni a pedagógusnak, s beíratni a hiányzó érdemjegyet.

3. A tanuló a hiányzása utáni első napon jelentheti tudásbeli hiányosságait, melyeket azonban később köteles bepótolni.

4.Senki sem ihat vagy ehet a tanítási óra alatt, hacsak ezt orvosi vagy gyermekpszichológusi rendelkezés nem kívánja meg.

5.A tanuló az osztályfőnöke által meghatározott ülésrendnek megfelelően ül, a pedagógus engedélye nélkül nem hagyhatja el a tantermet, de a kijelölt helyét sem, ha erre nem kapott korábban utasítást ill. engedélyt.

6.A tanuló a tanítási órán semmivel sem zavarhatja a pedagógus ill. osztálytársai munkáját.

D/Mulasztott órák

1.Ha a tanuló betegség vagy családi okok miatt nem tudott iskolába jönni, köteles távolmaradását három napon belül igazolni orvosi vagy szülői igazolással.

2.Több mint három napos hiányzásra csak az iskola igazgatója adhat engedélyt, s ezt előre kell kérvényezniük a szülőknek.

3.Ha a tanuló betegség miatt 1-3 napot hiányzott, ezt a szülő köteles igazolni. Az orvos csak ennél hosszabb hiányzás után állít ki igazolást (az orvosi kamara döntése alapján).

4.A hiányzást követően a tanuló köteles bepótolni a tananyagot, és megírni a hiányzás idején elmulasztott felmérőket.

5.Igazolatlan órák esetén az osztályfőnök a következő nevelési intézkedéseket javasolhatja:

a/1-3 mulasztott tanítási óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés;

b/4-6 mulasztott tan. óra esetén írásban elküldött osztályfőnöki megrovó;

c/7-12 mulasztott tan. óra esetén írásban elküldött igazgatói megrovó;

d/13-21 mulasztott tanítási óra esetén kettes (2) magaviselet;

e/22-30 mulasztott tan.óra esetén hármas (3) magaviselet;

f/30 igazolatlan óra esetén: négyes (4) magaviselet.

6.Ha a tanuló egy hónap alatt 15 (és ettől több) órát hiányzik igazolatlanul, az iskola ezt köteles jelenteni a helyi ill. a járási önkormányzat illetékeseinek. A kötelező iskolalátogatás elhanyagolása pedig büntetőjogi következményekkel jár.

E/Rend és tisztaság az iskolában

1.Az iskola termeinek és az iskola környékének rendben tartása érdekében a tanuló:

a/nem szemetel, az elszóródott hulladékot pedig felveszi és a szemétkosárba dobja;

b/takarékoskodik az energiával (vízzel, villannyal);

c/ha az épületekben vagy az iskola területén valami rendellenességet, meghibásodást észlel, köteles jelenteni azt az ügyeletes pedagógusnak;

d/az utolsó tanítási óra után a padra helyezi székét;

e/nem akadályozza sem a takarítónők, sem pedig a gondnokok munkáját;

f/nem rongálja az iskola vagyonát;

g/nem firkálja össze sem a padokat, sem a falakat és nem törli kezét a függönybe;

h/köteles megtéríteni minden általa okozott anyagi kárt; ha az okozott anyagi kárnak nincs konkrét tettese, egy adott osztály/vagy évfolyam köteles

azt megtéríteni;

i/az E/1./h pontban foglaltak érvényesek az osztálykirándulásokon és bármilyen más iskolai rendezvényen okozott károkra is.

F/Az osztály hetesei

1.Az osztályfőnök által kijelölt hetesek:

a/ az első tanítási órán jelentik a hiányzókat;

b/minden szünetben letörlik a táblát;

c/kiszellőztetnek;

d/ügyelnek az osztály tisztaságára;

e/(ha szükséges) segítik a segédeszközök előkészítését;

f/minden tanítási órára krétát biztosítanak;

g/ha a becsengetés után 5 perccel sem érkezett pedagógus a tanterembe, ezt jelentik a tantestületben.

.

G/Ebédszünet, tornaterem, iskolai klub

1.A tanuló az iskolai étkezdébe(n)

a/is kultúráltan viselkedik,

b/ nem viszi magával az iskolatáskáját;

c/ az ebéd kiosztásánál sorban áll.

2.A tanuló - ha van délutáni órája - a 13.00 és 13.30 közötti ebédszünetben

a/sem hagyhatja el az iskola területét;

b/étkezik ill. kultúráltan játszik/szórakozik az iskolaudvaron

(rossz idő esetén az iskola épületében).

3.A tanuló minden testnevelés órára tiszta sportöltözetet és sportcipőt vesz fel.

4.A tanuló csak abban az esetben nem tornázik, ha felmentését hiteles orvosi igazolással tudja alátámasztani.

5.Ha valaki megsérül a testnevelés órán, köteles azt mihamarabb (három napon belül) jelenteni a pedagógusnak.

6.Azok a gyerekek, akiket szüleik beírattak az iskolai klubba, a délután folyamán kötelesek ott tartózkodni és követni a nevelőnő utasításait.

(A tornatermet és az iskolai klubot érintő speciális szabályokról - az IR-t kiegészítve - még egyéb /az adott épületekben feltüntetett/ rendelkezések is szólnak.)

H/Egyéb fontos szabályok

1..A tanuló az iskolában mindenkivel tisztelettudóan viselkedik, betartja az alapvető illemszabályokat, valamint a nyelvi kultúrára vonatkozó elvárásokat, a felnőtteknek pedig illedelmesen köszön. Ez az iskolán kívüli életre, tevékenységre is vonatkozik (lásd még az A/1. pontban).

2.A tanuló semmilyen okból és sehol nem erőszakoskodhat iskola- ill. osztálytársaival szemben; és semmilyen módon nem bántalmazhatja őket!

3.A tanuló nem tulajdonítja el társai taneszközeit vagy más tulajdonát.

4.Az iskolában és az iskolán kívül is minden tanulónak tilos a dohányzás, a szeszes italok, az energiaitalok és a kábítószerek fogyasztása. Ez a tiltás vonatkozik mindennemű hazárdjátékra is.

5.Az esti szórakozóhelyeket az iskola tanulója kizárólag szülői felügyelettel látogathatja. Az ilyen helyeken tartózkodó tanulókért az iskola pedagógusai nem vállalnak felelősséget.

6.A tanuló a közterületeken betartja a közlekedési szabályokat.

(Az IR H/2., 3., 4. és 5. pontjaiban foglaltak megszegése már elsősorban a hatóság jogkörét érinti.)

7.Idegen személyek csak igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak az iskola területén, ezen személyek nem vehetnek részt az iskola által rendezett műsorokon, ünnepségeken sem.

I/Nevelési intézkedések

1. A tanuló minden kimagasló eredménye, sikere ill. a fentebb felsorolt rendelkezések valamelyikének megsértése/megszegése bejegyzésre kerül az osztályzóívbe (is).

2. A tanuló osztályfőnöki ill. igazgatói dicséretben részesülhet:

a/ha a tanulásban kitűnő eredményeket ér el (de nem követ el magaviseleti kihágásokat!);

b/ha bárhol kimagasló eredményekkel öregbíti az iskola hírnevét akár a nyelvi, akár a matematikai, akár a sportversenyeken (de nem követ el magaviseleti kihágásokat);

c/ha tisztelettudó magatartásával példát mutat osztály- és iskolatársainak;

3.A fentebb felsorolt rendelkezések valamelyikének megszegése (ill. az IR több pontjának megszegése) a következő (fokozatokban feltüntetett) nevelési intézkedéseket vonja maga után:

a/szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés;

b/írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés az ellenőrzőben (5 bejegyzés után);

c/osztályfőnöki megrovó (10 bejegyzés után);

d/ igazgatói megrovó (15 bejegyzés után);

e/a magaviseleti jegy lerontása.

(Az igazolatlan órák esetében lásd a D/4. bekezdést.)

4. Súlyos kihágás és vétség esetén az iskola vezetősége ill. a pedagógiai tanács az I/3. bekezdés öt pontjába foglalt fokozatosságot nem tartja be, tehát a kihágást elkövető tanulónak egy vétség után is lehet rontott magaviseleti osztályzata.

III. A SZÜLŐ ÉS AZ ISKOLA KAPCSOLATA

1.A szülő (a gyermek törvényes képviselője) és az iskola közös célja, hogy biztosítsa a gyermek testi, erkölcsi és értelmi fejlődéséhez szükséges feltételeket.

2.Ezért fontos,

-hogy a szülő és a pedagógus viszonyát mindig a kölcsönös tisztelet határozza meg;

-hogy a szülő állandó kapcsolatot tartson gyermeke osztályfőnökével;

-hogy a szülő minden szülői értekezleten részt vegyen;

-hogy a szülő gyermeke tanulási problémáinak, gyenge eredményeinek ill. magatartásbeli zavarainak okát először mindig az osztályfőnökkel vagy a szakos pedagógussal beszélje meg;

-hogy minden szülő tartsa tiszteletben a csengetési rendet, és - amennyiben ez elkerülhető - ne zavarja meg a tanítási óra menetét;

-hogy minden szülő rendszeresen tájékozódjon gyermeke eredményeiről valamint az iskola életének legfontosabb eseményeiről;

-hogy a szülő és a pedagógus közötti vitát/nézeteltérést mindig a diszkréció jellemezze.

Az Amade László Alapiskola rendtartása a pedagógiai tanács jóváhagyásával változtatható.

Bős, 2017. augusztus 27.